ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 7 ยินดีต้อนรับ | ติดต่อ โทร 034 564223-5, โทรสาร 034 564225, อีเมล lbkcbc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๗ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และ ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๗ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๘ ท่าน จะครบวาระการ ดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลแรงงานภาค ๗ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และ ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๗ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๘ ท่าน จะครบวาระการ ดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ